BEDRIJFSNOODPLAN

Elke organisatie moet een professioneel bedrijfsveiligheidsbeleid voeren. Die verplichting vloeit voort uit onder andere de Arbo-wet en de gebruikersvergunning. Goed beleid is gebaseerd op een goed georganiseerde bedrijfsveiligheidsorganisatie en doeltreffende bedrijfsnoodplannen, zoals calamiteiten- en ontruimingsplannen.


In het bedrijfsnoodplan staat beschreven hoe u een bedrijfshulpverleningsorganisatie goed laat functioneren: het is een draaiboek van de eerste tien minuten na een incident. Het opstellen van een bedrijfsnoodplan is een preventieve maatregel wat er moet gebeuren om slachtoffers en bedrijfsschade te voorkomen of beperken.

Het Inventariseren en analyseren van de risico’s en scenario’s binnen een organisatie en de daarop afgestemde bedrijfshulpverleningsorganisatie Opstellen conform de landelijke richtlijnen van een bedrijfsnoodplan waarin alle verantwoordelijkheden, taken, bevoegdheden en scenario’s worden vastgelegd.
Het opstellen van een bedrijfsnoodplan dat aangeeft hoe de diverse hulpdiensten en de bedrijfshulpverleningsorganisatie gealarmeerd moeten worden. Dit plan bevat tevens tekeningen en plattegronden waarop de vluchtroutes staan aangegeven. (de kortste vluchtroute van iemand in het gebouw naar een veilige plaats buiten het gebouw.) Standaard wordt uitgegaan van twee vluchtschema’s per bouwdeel en/ of verdieping.

Zorgen dat door middel van het opstellen van een bedrijfsnoodplan, dat bij een incident of calamiteit bekend is welke medewerkers in de onderneming verantwoordelijk zijn voor alarmering, brandbestrijding en eerste hulp. Dat het centrale alarmnummer bekend is. Dat de BHV-organisatie zorgt dat de professionele hulpdiensten tijdig worden ingeschakeld en dat zij, waar nodig, brandweer, ambulance en politie informeren.
Zorgen dat het operationele gedeelte bestaat uit een ontruimingsplan dat gebruikt wordt om snel, overzichtelijk en zonder paniek bij een calamiteit een gebouw of een gebouwdeel onmiddellijk te ontruimen. Een ontruimingsplan is alleen zinvol als er ook sprake is van het regelmatig beoefenen van een ontruiming. De daaropvolgende evaluatie van de ontruimingsoefening kan tevens aanleiding zijn tot aanpassing van het plan.

 

Ontruimingsplannen

Een ontruimingsplan is een onderdeel van het bedrijfsnoodplan. Als een ontruimingsplan niet volstaat, wordt aanbevolen om over een bedrijfsnoodplan te beschikken. Een goede ontruiming moet vooraf zijn voorbereid. In veel gevallen kan worden volstaan met een instructie voor de gebruikers, maar soms zal er een plan moeten worden opgesteld. Dit heeft vooral te maken met het type bedrijf, het aantal medewerkers dat werkzaam is en de hoeveelheid van eventueel aanwezige gevaarlijke stoffen.
Het doel van het ontruimingsplan is om: tijdens een calamiteit een duidelijk, helder en in korte lijnen beschreven instructie te hebben om het pand of bedrijf zo snel en veilig mogelijk te ontruimen. een ontruiming in gang te kunnen zetten door de eigen organisatie, voordat de professionele hulpdiensten ter plaatse zijn.


Waar bestaat een ontruimingsplan uit

Hoe een gebouw of pand zo gecoördineerd mogelijk ontruimd moet worden. Instructies voor de verschillende functionarissen, met daarin voor iedereen specifiek vastgelegde taken en plattegronden plaatsen waar men zich na de ontruiming dient te verzamelen nazorg en continuïteit.
Wanneer een ontruimingsplan door de gemeente is voorgeschreven (vergunningplichtig), moet het plan worden ingediend bij de lokale brandweer ter beoordeling binnen de in de vergunning voorgeschreven termijn.
Wij helpen u ook bij het vervaardigen van plattegronden voor uw onderneming.

Is afhankelijk van de grote van het bedrijf.

Het hebben van een actueel Bedrijfsnoodplan met de daaruit voort vloeiende eisen, zoals een ontruimingsplan, plattegronden waarmee voldaan is aan de eisen en verplichtingen van de Arbowet.

Jaarlijks het plan tegen het licht houden en e.v.. veranderingen/wijzigingen in het bedrijf aanbrengen in het plan.

plattegrond bedrijfsnoodplan

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?