ISO 9001-2015

ISO 9001-2015 is een internationale norm gericht op het beheersen van processen en het inrichten van een effectief managementsysteem. Organisaties die in voldoende mate voldoen aan de eisen uit deze norm, mogen zich ISO-gecertificeerd noemen. Het certificaat heeft betrekking op het managementsysteem; het is geen productkenmerk zoals een Kema-keur.

Afnemers van producten en/of diensten stellen steeds meer en vaker hogere eisen aan de kwaliteit van het product of de dienstverlening en het niveau van de kwaliteit dient te voldoen aan de door de afnemers gestelde eisen. Een link met wet- of regelgeving is niet aanwezig, maar afnemers en opdrachtgevers kunnen wel vereisen dat hun leveranciers ISO 9001 gecertificeerd zijn.

Dat de kwaliteit en continuïteit worden gewaarborgd in een kwaliteitszorgsysteem ISO 9001:2015.

Het kwaliteitszorgsysteem op alle facetten binnen de onderneming is uitgevoerd. Het kwaliteitszorgsysteem door middel van bedrijfsprocessen het beoogde constante kwaliteitsniveau vastlegd. In ISO 9001 staan de eisen beschreven die gesteld worden aan een kwaliteitssysteem.

Dat voor afnemers en opdrachtgevers de bedrijfsprocessen aantoonbaar worden uitgevoerd en gecontroleerd waarmee de leverancier de kwaliteit waarborgt van het product en/of de dienst. Hierdoor kunnen de relaties uitgaan van het gewenste (contractuele) kwaliteitsniveau en de continuïteit, temeer daar controles op het kwaliteitssysteem worden uitgevoerd door externe, onafhankelijke deskundigen.

Het plan van aanpak bestaat uit een aantal elkaar logisch opvolgende stappen. Een dergelijk plan van aanpak is al succesvol gebleken bij een groot aantal bedrijven in diverse bedrijfstakken.

Stap 1) Kwaliteitsbeleid en Beleidsverklaring directie

De consultant zal samen met de directie een kwaliteitsbeleid en beleidsverklaring opstellen waarin de directie aangeeft welke middelen vrijgemaakt worden voor het behalen van het ISO 9001/2015 certificaat.

Tevens zullen in de beleidsverklaring (meetbare) doelstellingen worden geformuleerd. Tijdens deze eerste bijeenkomst zal ook besproken worden wie de directievertegenwoordiger wordt, en de frequentie van bijeenkomsten tussen directie, KAM coördinator (Kwaliteit, Arbo, Milieu) en de Consultant.

Stap 2 ) Aanstellen en opleiden KAMcoördinator

De consultant zal samen met de KAM coördinator de ISO-9001/2015 normen doornemen en deze vertalen naar de situatie.

Stap 3) De 3 Pro’s

De consultant zal samen met de KAM coördinator de zogenaamde 3 pro’s opstellen. Dit betekent dat eerst onderzocht moet worden welke producten en/of diensten het bedrijf levert, vervolgens welke processen hieraan ten grondslag liggen en uiteindelijk welke procedures er geschreven dienen te worden. Bij dit laatste zullen uiteraard de eisen van de ISO 9001/2015 worden betrokken.

Stap 4) Opstellen van plan van aanpak

De consultant zal samen met de KAM coördinator een plan van aanpak opstellen. In dit plan van aanpak dient minimaal te worden aangegeven welke procedures geschreven worden, wanneer de procedures klaar zijn, wanneer de interne audits plaatsvinden, wanneer de proefaudit zal plaatsvinden en wanneer certificering aangevraagd kan worden.

Ongeveer 6 maanden.

Dat in de organisatie minimaal de processen worden beheerst en producten systematisch worden verbeterd.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?